Załatwianie spraw

Chrzest

Wielu rodziców w naszej Parafii zastanawia się często jakich formalności należy dokonać, aby ochrzcić dziecko. Chcąc wyjść im naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?
Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód), lecz musi otrzymać odpowiednią zgodę od proboszcza parafii, której jest członkiem.

Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?
Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Ile kosztuje chrzest?
Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty formalne za chrzest nie istnieją. Ponadto po akcie chrztu rodzice dziecka i rodzice chrzestni składają ofiarę przy ołtarzu.

Ślub

Narzeczeni w naszej Parafii zastanawiają się, jakich formalności należy dokonać, aby najszczęśliwszy dzień w życiu odbył się w Kościele.

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?
Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Zalecamy ustalić to jak najwcześniej, w myśl zasady: „kto pierwszy ten lepszy”. Oprócz tego narzeczeni sami wybierają księdza, którego proszą o udzielenie ślubu.

Jakie dokumenty „cywilne” należy złożyć?
1. Ślub Kościelny ( ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
– odpis Aktu Ślubu z USC

2. Ślub Konkordatowy ( ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno – prawnymi):
– „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia. Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Nie ma znaczenia jaki Urząd Stanu Cywilnego wybiorą, ale najlepiej do USC w miejscu zamieszkania. Jeżeli będzie to inny urząd, to może zdarzyć się tak, urząd będzie musiał wystąpić do innego miasta o wydanie dokumentów, co może przedłużyć czas oczekiwania.

To zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).
Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej.

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii.
Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?
– Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania) i Konfirmacji, (jeżeli nie odbyły się na terenie naszej parafii).

Czy potrzebne są dane świadków?
Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

Czy świadek musi być ewangelikiem?
Nie. W Przypadku ślubu konkordatowego parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.
Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii (należą do innej, bądź jedno z nich jest innego wyznania)?
Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Co z zapowiedziami?
Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Obowiązki po ślubie?
Uczestnictwo w życiu Kościoła, modlitwa, chrześcijańskie wychowanie dzieci, składki kościelne…
A kiedy spotkać się z księdzem? I czy odbywa się w Parafii przygotowanie?
Ksiądz wyznacza termin spotkania.

Co dzieje się na spotkaniach z księdzem?
W czasie spotkania ksiądz omawia aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

Przygotowanie kościoła – kwiaty, oprawa muzyczna itp.?
Wystrój kościoła (dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z Panem kościelnym oraz z innymi nowożeńcami, którzy mają ślub w tym samym dniu. Na specjalne życzenie Pan organista zagra wybraną pieśń. Istnieje również możliwość gry na skrzypcach w czasie uroczystości.
Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Pogrzeb

Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Tam zostanie ustalony termin i miejsce pogrzebu. Należy dostarczyć akt zgonu (ksero) oraz oryginał karty zgonu lub certyfikatu kremacji. Po spisaniu wszystkich danych do księgi metrykalnej rodzina podczas rozmowy z księdzem ustala przebieg ceremonii. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Później należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz celem ustalenia miejsca pochówku (wcześniej ustalonego w kancelarii).

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16

Błogosławieństwo jednorocznych dzieci

Razem z rodzicami w naszej społeczności kościelnej chcemy cieszyć się z przeżytego pierwszego roku ich dziecka. Wtedy podczas nabożeństwa, (w liturgii, przy wyznaniu wiary) odbywa się uroczyste błogosławieństwo jednorocznego dziecka i jego rodziców i rodziców chrzestnych. Dziękujemy Bogu w modlitwie za ten rok i prosimy Go o dalsze błogosławieństwo. Podobnie jak przy chrzcie nie ma żadnej opłaty, należy jednak conajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić taki fakt w kancelarii parafialnej i umówić termin.

I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.
Ewangelia Marka 10,13-16

Konwersja – wstąpienie

Większość członków kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją.

W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania podczas, którego osoba zainteresowana spotyka się z księdzem poznaje naukę kościoła ewangelickiego. Uczestniczy również w nabożeństwach i różnych spotkaniach. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.

Komunia domowa

Osoby chore, bądź te, które z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć i uczestniczyć w nabożeństwie, a pragną przystąpić do sakramentu Stołu Pańskiego mogą poprosić o tak zwana komunię domową. Wtedy duchowny udaje się pod wskazany adres i prowadzi krótkie domowe nabożeństwo spowiednio-komunijne, w którym mogą również uczestniczyć wszyscy domownicy. Podczas wizyty duchownego należy zadbać o to, by nabożeństwo mogło odbyć się w stosownej atmosferze oraz o intymność podczas rozmowy duszpasterskiej.

Komunię domową zgłaszamy w kancelarii lub bezpośrednio u księdza. Prosimy o przygotowanie dokładnego adresu zamieszkania i pozostawienia telefonu zwrotnego, ułatwi to dotarcie na miejsce i doprecyzowanie terminu spotkania.
W imieniu księży prosimy o: nie krępowanie się i zgłaszanie takiej potrzeby, szczególnie kiedy sytuacja jest pilna np. gdy ktoś umiera, lub znajduje się w szpitalu i chce uczestniczyć w komunii. Za Komunię domową nie pobieramy opłat.

Wspomnienie

Tradycją luterańską, jest wspomnienie swoich bliskich, tak zwana „wspominka” albo „przypominka”. Wtedy to podczas nabożeństwa, po kazaniu ksiądz odczytuje personalia wspominanej zmarłej osoby, przekazuje dla rodziny kilka słów pociechy opartych na Słowie Bożym oraz prowadzi modlitwę dziękczynną za życie zmarłego, w której prosi także Boga o pokój i błogosławieństwo dla wspominającej rodziny. Można również wybrać pieśń jaka zbór zaśpiewa podczas wspomnienia.
„Wspomnienie” zazwyczaj ogłaszane jest ok. 6 tygodni po pogrzebie oraz w pierwszą rocznicę śmierci, bądź po roku i sześciu tygodniach. Każde kolejne wspomnienia wg uznania rodziny. Prosimy o zgłaszanie „wspomnienia”, co najmniej do czwartku przed nabożeństwem w kancelarii parafialnej.

Ile kosztuje wspomnienie?
Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty za wspomnienie nie są pobierane.

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Ewangelia Jana 14,27